Skip links

Algemene voorwaarden Stip advocatuur

Versie: 21 oktober 2020.

Deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden van Stip advocatuur, een handelsnaam van Stiplaw B.V. (hierna: “Stip”), zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met u, waaronder alle verleende opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door Stip, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door bepaalde perso(o)n(en) word(t)(en) uitgevoerd. Deze bepaling is naar analogie van toepassing als er producten of diensten worden geleverd anders dan op grond van een overeenkomst van opdracht.
 3. Is aan u als natuurlijk persoon de opdracht bevestigd, en komt u vervolgens met Stip overeen dat een andere (rechts)persoon als opdrachtgever te gelden heeft en/of onze factuur zal voldoen dan bent u zowel als die (rechts)persoon gebonden aan deze algemene voorwaarden en bent u met die (rechts)persoon hoofdelijk verbonden tot betaling van onze facturen.
 4. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Voor zover vertalingen worden verstrekt, prevaleert de Nederlandse tekst in geval van strijdigheid tussen de Nederlandse versie en die vertalingen. Stip mag deze algemene voorwaarden (en de vertalingen daarvan) op ieder moment en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen dan van toepassing zijn op alle rechtsbetrekkingen met u.
 5. Behoudens voor zover Stip dit niet toestaat, kunnen zich op deze algemene voorwaarden ook beroepen, de natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect aan Stip zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Stip zijn betrokken, of voor wiens handelen of nalaten Stip aansprakelijk is of kan zijn, waaronder (doch niet beperkt tot) personeel, ingeschakelde derden, alsmede personen of entiteiten die in opdracht van Stip uw zaak bij ontstentenis of belet (bijvoorbeeld door overlijden of langdurige afwezigheid in verband met arbeidsongeschiktheid, of anderszins) van de relevante medewerkers van Stip uw zaak behartigen.
 6. Tezamen met de opdrachtbevestiging van Stip vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 7. U bent verplicht deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden van de opdracht onder de aandacht te brengen bij de relevante personen binnen uw organisatie.

Onze dienstverlening

 1. Stip gaat tot het uiterste om voor u het beste resultaat te bereiken, maar heeft uw hulp hierbij nodig. U bent daarom verplicht alle medewerking te verlenen die nodig is. Voorts bent u verplicht alle relevante informatie (waaronder ook eventuele wijzigingen in uw contact- en facturatiegegevens) eerlijk, volledig en tijdig te verstrekken. U garandeert dat rechten van derden zich niet verzetten tegen het aan Stip beschikbaar gestelde materiaal, zoals beelden en teksten.
 2. U stemt ermee in dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. Dit is nodig voor een effectieve uitvoering van de opdracht en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Door het verstrekken van een e-mailadres stemt u er mee in dat aan dit adres door Stip nieuwsbrieven, uitnodigingen en enquêtes kunnen worden toegestuurd, tot u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Voorts wordt primair het door u verstrekte e-mailadres gebruikt voor communicatie. Elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. U bent verantwoordelijk voor een functionerend e-mailadres en u staat in voor de goede ontvangst van berichten en bijlagen hierop. U erkent dat elektronische communicatie niet altijd veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters. Stip is voor dit alles niet aansprakelijk. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als u handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Stip gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en handelt in uw belang, maar is niet zonder meer verplicht om daarbij uw aanwijzingen (blind) op te volgen, terwijl de dienstverlening van Stip voorts is onderworpen aan de geldende beroeps-regels en aan diverse wet en regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”).
 4. Stip mag naar eigen zorgvuldige afweging voor eigen of uw rekening derden inschakelen, ook namens u, om producten of diensten te leveren onder de voorwaarden van die derden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen. Stip is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onverhoopte tekortkomingen of onrechtmatige daden van deze derden. Voorts vrijwaart u Stip voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze verband houden met de verrichte werkzaamheden.

Facturatie van de werkzaamheden

 1. Stip streeft met haar bedrijfsvoering continu naar het terugdringen van de belasting van ons milieu en ondersteunt hierin ook haar relaties. Voor zover mogelijk en wettelijk toegestaan en met inachtneming van artikel 8, worden declaraties daarom uitsluitend elektronisch verzonden.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal Stip factureren op basis van gewerkte tijd vermenigvuldigd met de periodiek door Stip vast te stellen uurtarieven, vermeerderd met verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, vertaalkosten en kosten van deskundigen), kantoorkosten, BTW en eventuele andere belastingen. Stip is gerechtigd voorschotten met de oudste declaratie te verrekenen. U machtigt Stip hierbij om namens u een zgn. ‘toevoeging’ aan te vragen. Stip is hiertoe gerechtigd, maar niet verplicht. Is een uurtarief besproken en wordt geprobeerd een toevoeging aan te vragen, doch wordt deze afgewezen of kan deze niet worden aangevraagd, dan dient over de geadministreerde uren het besproken uurtarief te worden betaald.
 3. Behoudens voor zover anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na verzending van de declaratie. Betaling dient tijdig en volledig te geschieden zonder opschorting of verrekening, gebeurt dit niet dan is Stip gerechtigd tot een cumulatieve rente van 1% per maand, welke rente automatisch begint te lopen bij overschrijding van de betalingstermijn.
 4. Wordt niet tijdig betaald, is niet tijdige betaling te vrezen, of is een voorschot afgesproken, dan heeft Stip direct het respectievelijke recht haar werkzaamheden op te schorten, te staken, of (indien een voorschot is afgesproken) hiermee niet aan te vangen. Stip is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg daarvan.
 5. Stip houdt het volledige auteursrecht op alle door haar geproduceerde teksten, afbeeldingen en andere media, waaronder processtukken, rapporten, correspondentie etc., die zij ten behoeve van haar werkzaamheden voor u vervaardigt of aan u verstrekt en is gerechtigd om bij onvolledige of te late betaling het gebruik hiervan door u of ten behoeve van u te verbieden.

Aansprakelijkheid

 1. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Stip, werknemers en gelieerde personen of entiteiten is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Stip wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Stip is pas tot enige betaling gehouden nadat de verzekeraar heeft uitgekeerd. Op verzoek wordt u een dekkingsoverzicht en verzekeringsverklaring toegezonden.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het betaalde honorarium in de voorgaande 12 maanden met een maximum van € 10.000,-.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt enig recht op schadevergoeding 12 maanden nadat de schade toebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval 24 maanden nadat de schade toebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Recht en forumkeuze

 1. De rechtsverhouding tussen u en Stip is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen u en Stip worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid van Stip om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 


Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos (digitaal of analoog) aan u toegezonden en liggen voorts ter inzage op het kantoor van Stip. Tevens zijn de algemene voorwaarden alsmede een niet juridische bindende Engelse vertaling te downloaden als PDF.

 

Contact opnemen

Gratis en vrijblijvend

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Contact opnemen
Sluit